Kies uw taal
Nederlands
Kies uw valuta
EUR
close

Algemene voorwaarden

1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden voor verkoop en levering van De Vier Keien (hierna: Algemene Voorwaarden) en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

a) Verkoper : De Vier Keien, gevestigd te Zuidbroek

b) Koper: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, met wie Verkoper in onderhandeling is over een Koopovereenkomst, een Koopovereenkomst aangaat en/of met Verkoper is aangegaan.

c) Aanbieding: Een omschrijving van de te leveren producten en/of diensten en de voorwaarden waaronder levering zal geschieden.

d) Prijs: Het geldbedrag volgens de Koopovereenkomst, waarvoor Verkoper zich heeft verbonden de producten en/of diensten te leveren.

e) Koopovereenkomst: Een schriftelijke bevestiging van de koop door Koper en Verkoper.

f) Derden: allen, niet zijnde Verkoper en Koper.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen over, aanbiedingen tot, en Koopovereenkomsten tussen Verkoper en Kopers, waarbij Verkoper producten en/of diensten van welke aard dan ook levert of zou kunnen leveren.

2.2 Tenzij de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper voorafgaand schriftelijk is overeengekomen, erkent Verkoper deze niet. Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper worden afgeweken.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle leveringen van wederverkopers en klanten van wederverkopers die handelen onder de naam van Verkoper.

2.4 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt dan wel wordt verklaard door een uitspraak van de rechter of een administratief orgaan, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, voor zover bedoelde uitspraak dit toelaat, volledig van kracht blijven.

3 Aanbieding

3.1 Indien specifiek niet anders staat omschreven, is iedere Aanbieding gedaan door Verkoper vrijblijvend, en zal altijd als een ondeelbaar geheel worden beschouwd.

3.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende de normale werktijden, tenzij specifiek anders staat vermeld.

3.3 Indien niet anders is vermeld is iedere Aanbieding gedaan door Verkoper 14 dagen geldig.

4 Koopovereenkomst

4.1 Een schriftelijke Koopovereenkomst is aangegaan en wordt van kracht beschouwd, indien en vanaf de datum dat deze door Koper en Verkoper is ondertekend of vanaf de datum van verzending van schriftelijke bevestiging van Verkoper.

4.2 “Veranderingen” betekent:

a) al hetgeen dat is overeengekomen tussen Verkoper en Koper nadat de Koopovereenkomst van kracht is geworden, of

b) al hetgeen dat extra is geleverd in vergelijking met datgene wat specifiek in de Koopovereenkomst of de bevestiging daarvan staat omschreven.

5 Prijs

5.1 De overeengekomen prijs is het bedrag en/of de tarieven zoals omschreven in de Koopovereenkomst of in de bevestiging van Verkoper.

5.2 De prijzen zijn uitgedrukt in Euro (EUR) tenzij anders is overeengekomen. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

5.3 De levering vindt plaats bij Verkoper. Indien bezorging wordt overeengekomen is het Verkoper toegestaan Koper hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

5.4 Montagewerkzaamheden worden door Verkoper op uurbasis apart in rekening gebracht aan Koper, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

5.5 De prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van totstandkoming van de Koopovereenkomst bekende prijzen. Verkoper heeft het recht om prijswijzigingen door te berekenen aan Koper.

6 Levertijd

6.1 Tenzij specifiek anders is overeengekomen, vindt de levering plaats binnen twee maanden na totstandkoming van de Koopovereenkomst of bevestiging van Verkoper.

6.2 Tenzij specifiek anders is overeengekomen, zal een vaste levertijd als indicatie beschouwd worden en het overschrijden van zo een levertijd geeft Koper geen recht op enige schadevergoeding.

6.3 Behalve als er sprake is van opzet of grove schuld van Verkoper, is het Koper niet toegestaan om als gevolgen van het overschrijden van de levertijd de Overeenkomst in het geheel of gedeeltelijk in te trekken.

7 Risico en Eigendomsoverdracht

7.1 Tenzij specifiek anders is overeengekomen, draagt Koper na levering het risico voor alle directe en indirecte schades die aan het geleverde ontstaan en is deze voor haar rekening.

7.2 Het eigendom van hetgeen geleverd is door Verkoper aan Koper, blijft bij Verkoper totdat Koper de overeengekomen prijs, inclusief rente en overige kosten, zoals omschreven in de Koopovereenkomst heeft voldaan.

7.3 Het is Koper niet toegestaan om voor de eigendomsoverdracht over het geleverde te beschikken dan wel het aan derden over te dragen.

7.4 Indien levering is overeengekomen, reizen de goederen voor risico van de koper.

8 Betaling

8.1 Betaling door Koper zal plaatsvinden à contant bij aflevering. Indien levering op rekening plaatsvindt, zal betaling door Koper binnen 14 dagen na factuurdatum plaatsvinden. Betaling geschiedt zonder enige verrekening, korting of opschorting. Dit geldt ook voor de betaling van Veranderingen.

8.2 Het is Verkoper toegestaan van Koper een aanbetaling te eisen en/of een alternatief betaalschema toe te passen.

8.3 Indien Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Koper, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over de verschuldigde bedragen de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Koper na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Verkoper de vordering ter incasso uit handen geven, in welk geval Koper naast het alsdan verschuldigde totaalbedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.

8.4  Zolang het volledige bedrag niet voldaan is blijven de goederen eigendom van de Verkoper.

9 Garantie

9.1 Verkoper zal ervoor zorgdragen dat hetgeen geleverd is, voldoet aan de beschrijving, de kwaliteit en de hoeveelheden zoals vermeld in de Koopovereenkomst of in bevestiging van Verkoper.

9.2 Verkoper zal ervoor zorgdragen dat hetgeen geleverd is, geschikt is voor het doel waarvoor het is vervaardigd overeenkomstig de beschrijving in de meegeleverde documenten.

9.3 Indien hetgeen geleverd is binnen de garantietermijn zoals vastgelegd is in de Koopovereenkomst of de bevestiging van Verkoper dan wel zoals vermeld in de meegeleverde documenten gebreken vertoont, zal Verkoper deze gebreken in het geleverde kosteloos verhelpen, tenzij deze gebreken het gevolg zijn van het onjuist gebruik door Koper.

9.4 Koper heeft het recht om artikel(en) binnen 7 dagen zonder opgaaf van reden te retourneren.

9.5 Als u ondanks zichtbare gebreken m.b.t. het product toch overgaat tot verwerking van het product heeft u zonder voorbehoud het product geaccepteerd.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Na levering is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot nakoming van de garantieverplichtingen krachtens artikel 9.

10.2 Zonder afbreuk te doen aan de condities van deze Algemene Voorwaarden in relatie tot de aansprakelijkheid van Verkoper, is Verkoper nimmer aansprakelijk voor productieverliezen, winstderving en andere vormen van indirecte of gevolg schade of schades van Derden met uitzondering wanneer er sprake is van opzet door of grove schuld van Verkoper.

11 Overmacht

11.1 Onder overmacht valt elke van onze wil onafhankelijke, blijvende of tijdelijke verhindering om verplichtingen na te komen, ook al was deze verhindering ten tijde van het tot stand komen van de Koopovereenkomst of bevestiging door Verkoper voorzienbaar. Indien een geval van overmacht langer dan drie maanden voorduurt, zijn Koper en Verkoper gerechtigd de Koopovereenkomst of de bevestiging van Verkoper als ontbonden te beschouwen. Eventuele aanbetalingen worden onder aftrek van gemaakte kosten geretourneerd aan Koper.

12 Toepasselijk Recht en Geschillen

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle Koopovereenkomsten en de uit de Koopovereenkomsten voortkomende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die uit een Koopovereenkomst voortvloeien, worden voorgelegd aan een de Rechtbank te Groningen (9712NX).

Copyright © 2024 - De Vier Keien Sitemap RSS-feed
iDEAL Bank transfer Bancontact
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »